ELEVER

LÆRERE

KROPPSØVING I SKOLEN

OM FORFATTEREN

 - hvilke mål skal jeg nå?
 - hvordan skal jeg nå målene?
- kompetansemål, delmål og kriterier
- forklaring/veiledning til kriterier
- verktøy for grad av måloppnåelse
- vurderingsmal for vurdering med karakter (inkl. forslag til relevante elevforutsetninger)
- formål med faget - Erlend Vinje
 Formål med faget (fra 1.klasse på barnetrinnet til Vg3)

Kroppsøving er et allmenndannende fag som skal inspirere til en fysisk aktiv livsstil og livslang bevegelsesglede. Bevegelse er grunnleggende hos mennesket og fysisk aktivitet er viktig for å fremme god helse. Bevegelseskultur i form av leik, idrett, dans og friluftsliv er en del av den felles danningen og identitetsskapingen i samfunnet. Faget skal medvirke til at mennesket sanser, opplever, lærer og skaper med kroppen. Det sosiale aspektet ved fysisk aktivitet gjør kroppsøvingen til en viktig arena for å fremme fair play og respekt for hverandre.

Kroppsøving skal medvirke til at elevene opplever glede, mestring og inspirasjon ved å være med i ulike aktiviteter og i aktivitet sammen med andre. Faget skal medvirke til at barn og unge utvikler selvfølelse, positiv kroppsoppfatning, selvforståelse og identitetsfølelse. Det skal ruste elevene til kritisk vurdering av kroppsideal og bevegelseskulturer som kan påvirke selvfølelsen, helse, ernæring, trening og livsstil. Faget skal òg medvirke til at elevene forstår hva egen innsats har å si for å oppnå mål, og hvilke faktorer som påvirker motivasjonen til aktivitet og trening.

Elevene skal utvikle kompetanse gjennom et bredt utvalg av leik og aktivitetsformer, utvikle allsidighet og lære å praktisere ferdsel og opphold i naturen. I faget skal elevene tilegne seg kunnskap om trening, livsstil og helse, og bli motivert for aktivitet og trening. Faget skal gi elevene fysiske utfordringer og mot til å tøye egne grenser, i både spontan og organisert virksomhet. Opplæringa i kroppsøving skal ta vare på både tradisjonelle og alternative bevegelsesaktivitetar i faget og stimulere til eksperimentering og kreativ utfoldelse. Sentralt i faget står bevegelsesleik, allsidig idrett, fair play, dans og friluftsliv.

Opplæringa skal gi elevene et utgangspunkt for livslang bevegelsesglede og mestring ut fra egne forutsetninger. I den spesielle vurderingsordninga som gjelder for dette faget, er dette ivaretatt ved at innsatsen til elevene er en del av grunnlaget for vurdering. I mange kompetansemål vil det også være relevant å ta hensyn til elevene sine forutsetninger i vurderinga.
jepp