ELEVER

LÆRERE

KROPPSØVING I SKOLEN

OM FORFATTEREN

 - hvilke mål skal jeg nå?
 - hvordan skal jeg nå målene?
- kompetansemål, delmål og kriterier
- forklaring/veiledning til kriterier
- verktøy for grad av måloppnåelse
- vurderingsmal for vurdering med karakter (inkl. forslag til relevante elevforutsetninger)
- formål med faget - Erlend Vinje
 

VERKTØY FOR GRAD AV MÅLOPPNÅELSE

Kompetansemål -

mål for opplæringa er at elevene skal kunne…

Første grad av måloppnåelse (karakter 1-2)

Andre grad av måloppnåelse

(karakter 3-4)

Tredje grad av måloppnåelse

(karakter 5-6)

trene på og bruke ulike ferdigheter i utvalgte lagidretter, individuelle idretter og alternative bevegelsesaktiviteter –

Eleven trener på og bruker ulike ferdigheter i lagidretter, individuelle idretter og bevegelsesaktiviteter.

Eleven viser forståelse for reglene i enkelte av idrettene.
 

Eleven trener på og bruker ulike ferdigheter i lagidretter, individuelle idretter og bevegelsesaktiviteter. Dette skjer gjennom tidvis god innsats og ferdighetene benyttes til dels på funksjonelle måter.

Eleven har deltatt i mer enn halvparten av idrettene og viser forståelse for reglene i flertallet av disse idrettene.

Eleven trener på og bruker ulike ferdigheter i lagidretter, individuelle idretter og bevegelsesaktiviteter. Dette skjer gjennomgående gjennom god innsats og ferdighetene benyttes i all hovedsak på funksjonelle måter.

Eleven har deltatt de aller fleste idrettene, viser god forståelse for reglene innen alle idrettene og kan forklare disse reglene.

svømme på magen, ryggen og dykke

Eleven holder seg flytende på mage og rygg på distanser mellom 10 og 25 meter

Eleven klarer å holde hodet under vann

Eleven er svømmedyktig på distanser over 25 meter på både rygg og mage.

Eleven klarer å dykke ned til bunnen av bassenget

Eleven svømmer effektivt og med god teknisk utførelse på både mage og rygg. Eleven kan dykke og hente opp objekter fra bunnen av bassenget

praktisere fair play ved å bruke egne ferdigheter og kunnskaper for å gjøre andre gode

Kommuniserer med medelever.

Er tidvis oppmuntrende mot medelever og følger vanligvis regler innen idrettene. Viser tidvis god innsats i aktivitetene

Oppmuntrer medelever, gjør gjennomgående sitt beste, følger reglene i idrettene og søker en jevnbyrdig konkurranse.

forklare og utføre livberging i vann

Eleven kan skille mellom begrepene ilandføring og ilandbringing og gi enkle eksempler på hvordan dette utføres

Eleven kan forklare og utføre prinsipper for den forlengede arm, ilandføring og ilandbringing på en tilfredsstillende måte

Eleven kan forklare prinsipper for den forlengede arm, ilandføring og ilandbringing på en god måte og utfører prinsippene i praksis på en god måte

forklare og utføre livbergende førstehjelp

Eleven vet at hjerte- og lungeredning kan involvere hjerte-kompresjoner og innblåsninger hvis pasienten ikke puster og kan vise forsøk på utførelse av dette

Eleven forklarer hjerte- og lungeredning med delvis riktig fremgangsmåte og utfører hjerte-kompresjoner og innblåsninger delvis som foreskrevet.

Eleven både forklarer og utfører hjerte- og lungeredning med riktig fremgangsmåte og utfører hjerte-kompresjoner og innblåsninger som foreskrevet.

trene på og utøve danser fra ungdomskulturer og andre kulturer og sammen med medelever skape enkle dansekomposisjoner  

Eleven trener på og utøver danser fra ungdomskulturer og andre kulturer på en måte som tidvis treffer med forventet rytme og utførelse av grunnleggende trinn.

Eleven har deltatt i gruppearbeid med formål å skape enkle dansekomposisjoner og har deltatt i danser som andre har laget.

Eleven trener på og utøver danser fra ungdomskulturer og andre kulturer med god rytme, innlevelse og samhandling med eventuelle partnere. Elevene mestrer de fleste av de grunnleggende trinnene for dansene.

Eleven er delaktig i arbeidet med å skape dansekomposisjoner og viser brukbare kreative evner gjennom denne prosessen. Eleven deltar og viser samhandling i danser som andre har laget.

Eleven trener på og utøver danser fra ungdomskulturer og andre kulturer med meget god rytme, innlevelse og samhandling med eventuelle partnere. Elevene mestrer alle grunnleggende trinnene for dansene.

Eleven er sterkt delaktig i arbeidet med å skape dansekomposisjoner og viser meget gode kreative evner gjennom denne prosessen. Eleven deltar og viser god samhandling i danser som andre har laget.

praktisere friluftsliv i ulike naturmiljø og gjøre greie for allemannsretten

Eleven har prøvd ut minst to ulike former for friluftsliv og kan på en enkel måte forklare hva allemannsretten er

Eleven har praktisert flere former for friluftsliv i ulike naturmiljø. Eleven har vist tilfredsstillende evner til å forklare og utføre trygg ferdsel for seg og andre og har i hovedsak praktisert sporløs ferdsel. Eleven har på en forholdsvis klar måte gjøre greie for hva allemannsretten er.

Eleven har praktisert flere former for friluftsliv i ulike naturmiljø. Eleven har vist meget gode evner til å forklare og utføre trygg ferdsel for seg og andre og har gjennomgående praktisert sporløs ferdsel. Elevene kan på en tydelig måte gjøre greie for hva allemannsretten er og hvilke rettigheter og plikter som er knyttet til denne.

orientere seg ved bruk av kart og kompass i variert terreng, og gjøre greie for andre måter å orientere seg på

Eleven kan vise hva som er nord på kartet, og kan enkelt forklare hvordan et kompass fungerer. Eleven beveger seg stort sett i enkelt terreng.

Eleven kan gi minst ett eksempel på andre måter man kan orientere seg på.

Eleven klarer å forklare og ta ut kompasskurs på en brukbar måte.

Eleven beveger seg i variert terreng.

Eleven kan gi minst to eksempel på andre måter man kan orientere seg på.

Eleven kan forklare og ta ut kompasskurs på en god måte.

Eleven beveger seg effektivt i variert terreng.

Eleven kan gi flere eksempler på andre måter man kan orientere seg på.

planlegge og gjennomføre turer til ulike årstider, også med overnatting ute

Eleven har deltatt i planleggingsarbeid med ulike turer og gjennomført de samme turene

Eleven planlegger turer på en måte som gir eleven selv og andre tilfredsstillende forutsetninger for å ferdes på en trygg og sporløs måte og gjennomfører turene i tilfredsstillende samsvar med planleggingen.

Eleven planlegger turer på en måte som gir eleven selv og andre meget gode forutsetninger for å ferdes på en trygg og sporløs måte og gjennomfører turene i meget godt samsvar med planleggingen.

bruke lek og ulike treningsformer for å utvikle egen kropp og helse

Eleven har tidvis brukt lek og minst to ulike treningsformer i sin aktivitet

Eleven har brukt lek og flere treningsformer og uttrykt en delvis bevissthet rundt hvordan denne bruken kan utvikle egen kropp og helse

Eleven har benyttet lek, intervall, kontinuerlig arbeid, fartslek og treningsformer knyttet til utvikling av fysiske og koordinative ferdigheter gjennom bruk av kjente og nye aktiviteter. Elevene har uttrykt en klar bevissthet rundt hvordan denne bruken kan utvikle kropp og helse

praktisere og forklare grunnleggende prinsipp for trening

Eleven kan gi korte eksempler på grunnleggende prinsipp for trening og vist forøk på å ta disse prinsippene med inn i egen trening

Eleven har gjennom sin aktivitet vist og forklart tilfredsstillende forståelse for prinsippene innen de ulike treningsformene

Eleven har gjennom sin aktivitet vist og forklart meget god forståelse for prinsippene innen de ulike treningsformene

forklare sammenhengen mellom ulike fysiske aktivitet, livsstil og helse

 

Eleven kan gi eksempler på livsstil som svekker helsen til et menneske og eksempler på fysisk aktivitet og livsstil som kan forbedre et menneskes helsetilstand

Eleven kan på en tilfredsstillende måte forklare forekomst og bakgrunn for livsstilssykdommer som diabets 2 og overvekt, samt forklare hvordan fysisk aktivitet påvirker disse. Eleven klarer å skille mellom ulike former for helse

Eleven kan på en meget god måte forklare forekomst og bakgrunn for livsstilssykdommer som diabets 2 og overvekt, samt forklare hvordan fysisk aktivitet og livsstil påvirker disse sykdommene og en persons totale helsetilstand. Eleven har et utvidet forståelse av helsebegrepet og kan gi definisjonsmessige skiller mellom fysisk helse, psykisk helse og sosial helse på en meget god måte.

forklare hvordan ulike kroppsideal og bevegelseskulturer kan påvirke trening, ernæring, livsstil og helse

Eleven kan delvis forklare hva som menes med begrepene kroppsideal og bevegelseskulturer og kan delvis sette begrepene i sammenheng med trening og ernæring

Eleven kan forklare hvorfor slanking og doping benyttes av personer som søker etter spesifikke kroppsideal, og gjøre kort rede for mulige uheldige følger av slanking og dopingbruk.

 

Eleven kan forklare hva som kjennetegner ulike bevegelseskulturer

Eleven kan gi eksempler på hvordan ulike kroppsideal og bevegelseskulturer påvirker trening, ernæring, livsstil og helse

Eleven kan tydelig forklare hvorfor slanking og doping benyttes av personer som søker etter spesifikke kroppsideal, og gjøre kort, men klart, rede for mulige uheldige følger av slanking og dopingbruk.

 

Eleven forklarer tydelig og klart hva som kjennetegner ulike bevegelseskulturer

Eleven kan gi ulike og detaljerte eksempler på hvordan ulike kroppsideal og bevegelseskulturer påvirker trening, ernæring, livsstil og helse

forebygge og gi førstehjelp ved idrettsskader

Eleven kan gi ett eksempel på hvordan idrettsskader kan forebygges og eleven kan vise dette i praksis.

Eleven kan gi flere eksempler på hvordan man kan forebygge idrettsskader. Eleven praktiserer minst ett av disse prinsippene i egen treningsaktivitet. Eleven gjør greie for og praktiserer PRICE-prinsippet på en brukbar/god god måte.

Eleven kan gi opptil fem ulike eksempler på hvordan man kan forebygge idrettsskader. Eleven praktiserer flere av disse prinsippene i egen treningsaktivitet. Eleven gjør greie for og praktiserer PRICE-prinsippet på en meget god måte.